Pożyczka „na start”

Trwa rekrutacja do ciekawego programu, w którym można dostać atrakcyjną pożyczkę „na start”. Na pierwszy biznes można dostać pożyczkę prawie 100 tys. zł, którą trzeba spłacić w ciągu 7 lat. Można również otrzymać pożyczkę na utworzenie miejsca pracy oraz na doradztwo i szkolenia.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

Pożyczka pierwszy biznes

Kto może skorzystać z atrakcyjnej pożyczki?

Osoby, które nie posiadają zatrudnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są: studentem ostatniego roku studiów wyższych,  poszukującym pracy absolwentem szkoły, lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowanym bezrobotnym, poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej. Pożyczka może być przyznana również dla wspólników w spółce cywilnej. Wtedy każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Ile można dostać pożyczki i na jakich warunkach?

Aktualna możliwa wartość pożyczki to do 98 631,80 zł. Oprocentowanie wynosi 0,18% w skali roku dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka, lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.  0,44% w skali roku dla pozostałej grupy docelowej.

Karencja w spłacie kapitału wynosi do 1 roku. Formami zabezpieczenia są weksel własny pożyczkobiorcy lub poręczenia osób fizycznych. Okres spłaty wynosi maksymalnie do 7 lat.

Co można finansować w ramach pożyczki?

W ramach środków pożyczki można sfinansować między innymi środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności, towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, szkolenia i kursy, koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia, środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów.

Dla kogo nie jest pożyczka?

Pożyczka nie zostanie udzielona podmiotom działającym w formie spółki prawa handlowego oraz w branży erotycznej. Nie można jej wykorzystać do finansowania zakupu od współmałżonka i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny.  Nie można również finansować kosztów osobowych, takich jak składki ZUS czy wynagrodzenie.

Wnioskodawca nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności.

Jeśli nie jest studentem lub absolwentem, musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej.  W okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel. Nie może przekroczyć wieku emerytalnego, od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności.

Co będzie należało do obowiązków wnioskodawcy?

Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest do wydatkowania środków pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz celem. Przedłożenia instytucji finansującej rozliczenie pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nie zawieszania działalności gospodarczej przez pierwsze 12 miesięcy oraz jej niezamykania przez min. 3 lata.

Przedsiębiorcy mogą starać się również  o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy oraz na doradztwo i szkolenia. Program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe i informacje są dostępne na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl . Ponadto, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie, pracownicy chętnie wskażą zainteresowanym drogę do otrzymania „pożyczki na start”.

Marta Kubacka

Z REGIONU Autor:

Autor: admin