Zarobki nauczycieli w Stargardzie

Podczas XV sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli Sprawozdanie z średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. Ze sprawozdania można dowiedzieć, się jakie stargardzcy nauczyciele otrzymają wynagrodzenie.

W Stargardzie  mamy 49 nauczycieli stażystów, 137 nauczycieli kontraktowych,  179 nauczycieli  mianowanych i 447 nauczycieli dyplomowanych.

Wynagrodzenie nauczycieli, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Sprawozdanie jest dostępne tutaj: http://bipstargard.pl/7876/dokument/35210 – pkt. 11

Ze sprawozdania wynika, że średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi od 3 do 3300 zł, nauczyciela kontraktowego od 3380 do 3700 zł, nauczyciela mianowanego od niespełna 4400 do 4800 zł a nauczyciela dyplomowanego od 5600 do 6100 zł.

Dla porównania w 2017 roku średnie wynagrodzenie wynosiło dla poszczególnych grup awansu: nauczyciel stażysta –  2 752,92 zł,  nauczyciel kontraktowy – 3 055,74 zł,  nauczyciel mianowany – 3 964,20 zł,  nauczyciel dyplomowany – 5 065,37 zł.

Jednak jak poinformował prezydent miasta Rafał Zając, na analizę trzeba patrzeć z przymrużeniem oka: – Liczenie średnich wynagrodzeń jest obowiązkiem organów prowadzących jednostki oświatowe. Nieosiągnięcie średnich oznacza wypłaty wyrównań w poszczególnych stopniach awansu (…) takiej konieczności w przypadku miasta kolejny rok nie ma. Jest to konsekwencja przede wszystkim godzin nadliczbowych, w których pracują nauczyciele i systemu dodatków który skutecznie pozwala wypracować te średnie. (…) Nie należy wprost przekładać tej średniej wykazanej w sprawozdaniu, jako średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela, ponieważ sposób liczenia powoduje, że bierzemy pod uwagę cały fundusz płac w danej grupie w danym stopniu awansu zawodowego i dzielimy przez liczbę przeliczeniowych etatów co nie daje tego obrazu rzeczywistości, który wydaje nam się wyczytywać z tego dokumentu.

Wszystkie kwoty zarobków nauczycieli przedstawione w artykule podawane są w kwotach brutto.

Marta Kubacka

Autor: admin